top of page

Competition place
경연 장소 고양 어울림누리 어울림 극장, 별모래 극장

  • 주 소 

 

경기 고양시 덕양구 어울림로 33
 

고양 어울림누리 어울림 극장, 별모래 극장
 

  • 이메일

tanzolympasia1@gmail.com

  • 전화번호

+82-10-5656-2935

 

  • 지하철                                                                           

 

3호선 화정역, 3호선 원당역

  • 버스

 

<버스> 

             화정1동 행정복지센터(달빛마을 1단지 방면)

             화정1동 행정복지센터(화정역 방면)

  • 자동차

주차 정산은 극장내 티켓으로 할인 정산됩니다.

bottom of page